Quy chế hoạt động của TVCN

CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, VÀ QUYỀN HẠN

ĐIỀU 1. Tu viện Chơn Như là cơ sở tu tập và thờ tự trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh và thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tọa lạc tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có chức năng quản lý, giám sát tăng, ni và phật tử vào tu học (sau đây gọi chung là Tu sinh), sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đúng qui định của pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

ĐIỀU 2. Tu viện Chơn Như có nhiệm vụ:

1. Đào tạo, huấn luyện Tu sinh tu tập theo đường lối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là GIỚI – ĐỊNH – TUỆ, là 8 lớp học BÁT CHÁNH ĐẠO do Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dựng lại đúng theo giáo pháp nguyên thủy, để làm chủ bốn sự đau khổ của con người: Sinh – Già – Bệnh – Chết.

2. Dạy dỗ, đào tạo, rèn luyện Tu sinh thành con người sống có đạo đức nhân bản – nhân quả không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

3. Huấn luyện, đào tạo Tu sinh thành con người có nhân cách, có giới luật – đức hạnh, cụ thể là có lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ và tha thứ đối với mọi người.

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

ĐIỀU 3. Cơ cấu tổ chức của Tu Viện Chơn Như:

1. Tu viện Chơn Như có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được Nhà nước công nhận.

2. Ban quản lý Tu viện Chơn Như gồm có: Viện trưởng, thư ký và các ủy viên là người quản lý các khu vực.

3. Tu viện Chơn Như có 08 khu như sau:

 1. Khu A (nhà khách)
 2. Khu cổng 1 (khu di tích)
 3. Khu tiếp nhận nam
 4. Khu chuyên tu nam
 5. Khu tiếp nhận nữ
 6. Khu chuyên tu nữ
 7. Khu nhà bếp
 8. Khu nghĩa địa

ĐIỀU 4. Chức năng và quyền hạn của Ban quản lý Tu viện Chơn Như:

1. Thay mặt tăng, ni, phật tử quan hệ với Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động đạo sự của Tu viện.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách từng lĩnh vực của Tu viện.

3. Quyết định về quy chế tổ chức; lập các Kế hoạch phát triển của 08 khu trong Tu viện; xây dựng chương trình giáo dục đào tạo 08 lớp học “Bát Chánh Đạo”; các lớp học “Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, Thọ Bát Quan Trai Giới”, v.v…

4. Đăng ký sinh hoạt đạo sự hằng năm với chính quyền xã theo qui định của Nhà nước (về hoạt động tu học, tạm vắng, tạm trú của Tu sinh khi vào Tu viện tu học…)

5. Đăng ký xây dựng cơ sở thờ tự văn minh.

6. Trực tiếp quản lý tốt tài sản và mọi hoạt động của Tu viện Chơn Như.

7. Ban quản lý có quyền đề xuất xử lý kỷ luật đối với những Tu sinh đang tu học vi phạm nội quy, quy chế của Tu viện, hoặc giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ Tu viện.

CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH
TỪNG LĨNH VỰC NHƯ SAU:

I. Người đứng đầu (viện chủ) Tu viện Chơn Như chịu trách nhiệm chung trước pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động, sinh hoạt tu học của Tu sinh tại Tu viện.

II. Người đứng đầu (viện chủ) Tu viện Chơn Như chịu trách nhiệm chung trước Ban trị sự Trung ương, Ban Trị sự cấp tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tu viện, như:

 • Quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh; thành lập và giải thể các tổ chức của Tu viện.
 • Chỉ đạo, ban hành, điều chỉnh các điều khoản trong nội quy, quy chế. Nhằm mục đích bảo đảm tốt nhất cho công tác tổ chức quản lý điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động, dựa vào kiến nghị của Ban quản lý Tu viện; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển Tu viện, xây dựng chương trình giáo dục đào tạo 8 lớp học “Bát Chánh Đạo”, các lớp học “Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, Thọ Bát Quan Trai Giới”, v.v…

III. Thư ký là người chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình khi được người đứng đầu Tu viện giao việc.

IV. Đối với các phần việc còn lại sẽ phân công cho các thành viên trong Tu viện có đủ năng lực đảm nhiệm, cụ thể là:

 • Nghiên cứu soạn thảo chương trình cho các lớp học dựa vào kinh sách, giáo án và bài giảng của Đức Trưởng Lão.
 • Hướng dẫn Tu sinh tu học theo đúng giới luật… và phù hợp với Pháp luật Nhà nước.
 • Chủ động tham dự và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tăng, ni, phật tử được dự các lớp, khóa đào tạo do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cơ quan nhà nước tổ chức.
 • Tuyên truyền giáo lý dưới nhiều hình thức theo chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát hành kinh, sách, băng đĩa… phải được sự đồng ý, cho phép của Nhà nước.
 • Kiểm soát, giám sát việc thực hiện Hiến chương, Nội quy, Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Tu viện. Kịp thời uốn nắn nội bộ khi thấy có biểu hiện sai trái. Quản lý, giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất của Tu viện trong phạm vi phụ trách.

V. Các thành viên phụ trách từng khu vực trực thuộc Tu viện Chơn Như và các cá nhân có trách nhiệm khác phải giữ mối liên hệ mật thiết, phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng nhau giải quyết các công việc của Tu viện theo sự chỉ đạo của người đứng đầu tu viện, nhằm làm cho tu viện ngày càng ổn định và phát triển. Ngoài ra, các thành viên phụ trách khu vực phải thực hiện tốt chuyên ngành do Tu viện Chơn Như phân công, cụ thể là:

1. KHU CỔNG 1 (KHU DI TÍCH):

1.1. Khu cổng 1 là  khu di tích của Tu viện, được xây dựng nhằm bảo quản và giữ gìn địa danh của Chùa Am đã có cách đây hơn 200 năm; lưu giữ những hình ảnh, lịch sử gắn liền với sự phát triển của lịch sử dân tộc và là nơi thờ tự những bậc tôn túc đã có công xây dựng Chùa Am (tức Tu viện Chơn Như ngày nay.

1.2. Là nơi để các phật tử khắp nơi trên thế giới và đất nước Việt Nam về đây thăm quan, chiêm ngưỡng, tưởng nhớ công ơn của những bậc tôn túc đã có công xây dựng và phát triển Chùa Am, là nơi đã dựng lại được giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

1.3. Khu cổng 1 (khu di tích) gồm có: 1 người phụ trách và 1 ban bảo vệ do Viện chủ bổ nhiệm, có nhiệm vụ quản lý đất đai và tài sản khu di tích, hướng dẫn mọi người đến tham quan, nghiên cứu di tích chùa Am, v.v…

2. KHU TIẾP NHẬN NAM:

2.1. Là nơi tiếp nhận tu sinh nam đến tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; kiểm tra, trắc nghiệm, sơ tuyển tu sinh trước khi vào tu tập; hướng dẫn tu sinh làm các thủ tục hành chính trước khi nhập thất tu tập; hướng dẫn các tu sinh các phương pháp tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tu sinh chấp hành và thực hiện tốt thanh quy của tu viện; tuyển chọn các tu sinh tu tập giữ 3 hạnh: ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn để đưa vào khu chuyên tu nam, v.v…

2.2. Khu tiếp nhận nam gồm có: 1 người phụ trách và 1 người trợ giúp trong việc thực hiện các chức năng trên đây.

3. KHU CHUYÊN TU NAM:

3.1. Là nơi tiếp nhận tu sinh nam tu tập đạt yêu cầu từ khu tiếp nhận nam chuyển đến; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tu sinh chấp hành và thực hiện tốt thanh quy của tu viện; hướng dẫn các tu sinh các phương pháp tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp…

3.2. Khu chuyên tu nam gồm có: 1 người phụ trách và 1 người trợ giúp trong việc thực hiện các chức năng trên đây.

4. KHU TIẾP NHẬN NỮ:

4.1. Là nơi tiếp nhận tu sinh nữ đến tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; kiểm tra, trắc nghiệm, sơ tuyển tu sinh trước khi vào tu tập; hướng dẫn tu sinh làm các thủ tục hành chính trước khi nhập thất tu tập; hướng dẫn các tu sinh các phương pháp tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tu sinh chấp hành và thực hiện tốt thanh quy của tu viện; tuyển chọn các tu sinh tu tập giữ 3 hạnh: ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn để đưa vào khu chuyên tu nữ, v.v…

4.2. Khu tiếp nhận nữ gồm có: 1 người phụ trách và 1 người trợ giúp trong việc thực hiện các chức năng trên đây.

5. KHU CHUYÊN TU NỮ:

5.1. Là nơi tiếp nhận tu sinh nữ tu tập đạt yêu cầu từ khu tiếp nhận nữ chuyển đến; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tu sinh chấp hành và thực hiện tốt thanh quy của tu viện; hướng dẫn các tu sinh các phương pháp tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp…

5.2. Khu chuyên tu nữ gồm có: 1 người phụ trách và 1 người trợ giúp trong việc thực hiện các chức năng trên đây.

6. KHU A (NHÀ KHÁCH):

6.1. Là nơi tiếp nhận phật tử các nơi về thăm quan Tu viện, thăm người thân đang tu tập trong Tu viện.

6.2. Khu A (nhà khách) trực thuộc Ban quản lý Tu viện do 1 ủy viên phụ trách.

7. KHU NHÀ BẾP:

7.1. Gồm có khu nhà ăn và khu nấu nướng chế biến thực phẩm chay cung cấp cho mỗi Tu sinh và tất cả mọi người trong Tu viện một ngày một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ngoài ra còn phục vụ cho các phật tử khắp nơi về thăm Tu viện…

7.2. Khu nhà bếp có 1 người phụ trách và một bộ phận phụ giúp để thực hiện chức năng trên.

8. KHU NGHĨA ĐỊA:

8.1. Là nơi chôn cất chỉ dành cho những tu sinh, những người quản lý trong tu viện đã buông bỏ hết mọi việc trên đời về đây tu tập làm chủ sanh – già – bệnh – chết đã mãn phần.

8.2. Khu nghĩa địa trực thuộc Ban quản lý Tu viện do 1 ủy viên phụ trách.

ĐIỀU 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng Tu viện Chơn Như:

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh; thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc của Tu viện; ban hành và bãi bỏ các nội quy, quy chế tổ chức của Tu viện; xây dựng các kế hoạch phát triển, chương trình giáo dục đào tạo 08 lớp học “Bát Chánh Đạo”, các lớp học “Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, Thọ Bát Quan Trai Giới”… nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Tu viện theo đúng các quy định hiện hành được quy định tại Điều 2 và Điều 4 của quy chế này.

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, LỀ LỐI LÀM VIỆC

ĐIỀU 6. Tu viện Chơn Như làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phối hợp hoạt động. Quyết định cuối cùng là do người đứng đầu (viện chủ) của Tu viện.

 • Người đứng đầu Tu viện ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động đạo sự, kiến nghị, thông báo, hướng dẫn… trong phạm vi Tu viện Chơn Như.
 • Người đứng đầu Tu viện có quyền ký tên đóng dấu. Khi người đứng đầu vắng mặt thì ủy quyền cho thư ký được thực hiện những công việc đạo sự của Tu viện.
 • Người đứng đầu Tu viện Chơn Như chấp hành sự chỉ đạo của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Trảng Bàng, xin thỉnh thị ý kiến và báo cáo trực tiếp lĩnh vực hoạt động của Tu viện cho Ban Trị sự Phật giáo Huyện và Tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương để được hướng dẫn hoạt động tôn giáo đúng pháp luật.

ĐIỀU 7. Tu viện Chơn Như họp định kỳ 3 tháng một lần và họp bất thường (đột xuất) khi có yêu cầu của người đứng đầu (viện chủ) Tu viện Chơn Như.

CHƯƠNG IV: TU SINH

ĐIỀU 8. Đối tượng vào Tu viện tu tập là các Tu sinh không vi phạm pháp luật, có sơ yếu lý lịch rõ ràng, được Tu viện kiểm tra và trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn mới được thu nhận vào tu tập.

ĐIỀU 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tu sinh là phải chấp hành và thực hiện đầy đủ Thanh Quy của Tu viện, giữ gìn trọn vẹn 3 HẠNH: Ăn – Ngủ – Độc Cư, sống đúng 3 ĐỨC: Nhẫn Nhục – Tùy Thuận – Bằng Lòng và thực hiện đúng 6 ĐIỀU HÒA HỢP trong tập thể Tăng chúng mà đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy.

CHƯƠNG V: HIỆU LỰC THI HÀNH

ĐIỀU 10. Quy chế này gồm 10 điều, 05 chương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung và sửa đổi, người đứng đầu (viện chủ) Tu viện Chơn Như sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cá nhân trong Tu viện để thống nhất và đưa ra quyết định sửa đổi.

Gia Lộc, ngày 01 tháng 4 năm 2013
TM.TU VIỆN CHƠN NHƯ
THÍCH MẬT HẠNH
(đã ký)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây